Blue-top-wave-1920

Lackeby Products AB, Integritetspolicy

1. Bakgrund och syfte

Lackeby Products AB, 556562-7451, utvecklar och tillverkar marknadsledande produkter inom vattenrening och värmeåtervinning i kommunala och industriella reningsprocesser. Lackeby Products AB (även kallat ”Lackeby”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och vi följer gällande dataskyddslagstiftning. I denna integritetspolicy redogör vi för vår behandling och för vilka rättigheter du har när du eller det företag eller organisation du företräder efterfrågar eller köper våra tjänster och/eller produkter, när du eller det företag eller organisation du representerar tillhandhåller oss era tjänster och/eller produkter, när du besöker vår webbplats eller i övrigt är i kontakt med oss. Policyn har följande innehåll:

 1. Bakgrund och syfte
 2. Behandling av dina personuppgifter
 3. Dina rättigheter
 4. Hur får vi information om dig?
 5. Vilka kan vi komma att dela din information med?
 6. Överföring till tredje land
 7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 8. Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på GDPR@lackeby.se.

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

2.    Behandling av dina personuppgifter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

 1. Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:
 1. a) Kontaktperson hos företag som är kund hos oss
 2. b) Visat intresse för våra produkter eller tjänster
 3. c) Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
 1. Kommunikation om produkter och tjänster
 2. Utveckling av produkter och tjänster
 3. Marknadsföring
 4. Besök på våra webbplatser
 1. a) Nyhetsbrev
 2. b) Säkerhet och prestanda
 3. Kontakt via sociala media

Vänligen notera att vi endast behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå ändamålen och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen. Exakt vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på hur du som är kund eller leverantör till oss har kommit i kontakt med oss och vilken/vilka av våra tjänster och/eller produkter vi tillhandahåller dig eller det företag du representerar, eller vilken/vilka av era tjänster och/eller produkter som du eller det företag du representerar tillhandahåller oss.

För att möjliggöra för Lackeby att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka vårt rättsliga intresse kan vi komma att spara personuppgifterna under en längre tid än vad som anges ovan. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga kan det leda till att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Nedan kan du läsa mer om respektive ändamål, vilken laglig grund som behandlingen för det ändamålet baseras på, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt vilken lagringstid som tillämpas:

 

Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster:

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 • Är kontaktperson hos en av våra kunder
 • är kund och anlitar oss för att utföra tjänster åt dig
 • köper produkter av oss
 • varit i kontakt med vår kundservice/helpdesk

Kund – person som köpt produkter eller tjänster av oss

För att uppfylla krav som återfinns i gällande produktansvarslag, kan vi bli skyldiga att kontakta dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför rättslig förpliktelse. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter så länge som vi eller tillverkare har ett ansvar under gällande produktansvarslag.

 Kund till försäljning eller tjänster
Om du köpt produkter av oss eller att vi har utfört någon tjänst, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 • Identifiera dig som kund,
 • fullfölja och administrera vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster
 • för att hantera klagomål och reklamationer,
 • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum, personnummer, historik över utförda tjänster m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Visat intresse för våra produkter eller tjänster

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 • Har efterfrågat en offert på produkter eller tjänster direkt via oss eller våra samarbetspartners eller leverantörer
 • har lämnat din information till oss i samband med ett event som vi eller våra leverantörer arrangerat eller deltagit i.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.

Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina personuppgifter i sex månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina personuppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina uppgifter i 3 månader från det att du lämnade dem till oss.

Kundservice/Helpdesk-ärenden
Om du kontaktar vår Kundservice/helpdesk behöver vi kunna identifiera dig som kund. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, och telefonnummer.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal eller rättslig skyldighet, beroende på vilken skyldighet vi är bundna av.

Har du fått ett ärende registrerat av vår kundservice, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt 3 månader därefter.

Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet.

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.

Vi kommer att spara dessa uppgifter i 3 månader.

Kommunikation om produkter och tjänster:

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla serviceinformation eller uppdateringar av produkterna och tjänsterna vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundservice.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig.

Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra produkter och tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka produkter och tjänster du använder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Utveckling av produkter och tjänster:

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra produkter och tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra produkter och tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Marknadsföring:

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via våra webbplatser.

För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Besök på vår webbplats:

När någon besöker vår webbplats, www.lackeby.se, använder vi tredjepartstjänst(er) för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

Användning av cookies
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy.

Nyhetsbrev
Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn och din e-postadress.

Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra partners eller leverantörer. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

3. Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Nedan kan du läsa mer om respektive rättighet.

Rätt till tillgång

Du har rätt att vid ett tillfälle per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till GDPR@lackeby.se.

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi den till din folkbokföringsadress. Du har även rätt att hämta ut informationen hos Lackeby, efter att ha fått besked om att informationen är sammanställd. För att säkerställa att vi lämnar ut registerutdraget till rätt person behöver du ta med din legitimation. Du har rätt att få tillgång till registerutdraget inom 30 dagar från att vi har fått din skriftliga begäran. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta.

Rätt till rättelse
Vi har huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du meddelar oss att de personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter.

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

Rätten att bli glömd
Du har rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av lagkrav kommer vi att informera dig om detta samt tillse att personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätten till begränsning
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller i följande fall:

 • om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;
 • när den behandling som utförs av dina personuppgifter inte är förenlig med tillämpliga dataskyddsregler, men du ändå inte vill att dina personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och
 • när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

När begränsningen upphör ska du informeras. Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer vi endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse. Vi kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om vi har berättigade intressen till behandlingen och dessa väger tyngre än dina intressen. Vi kommer även alltid informera dig om detta.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den behandling av personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att kontakta oss.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt via GDPR@lackeby.se så återkommer vi så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål. Du hittar deras kontaktuppgifter på www.imy.se.

4. Hur får vi information om dig?

Information som du delar med dig av

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du efterfrågar våra tjänster, begär en offert eller kontaktar vår kundtjänst/helpdesk. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) samt
 • uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster.

Känslig information
Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.

5. Vilka kan vi komma att dela din information med?

Endast de personer hos oss som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter får tillgång till personuppgifterna.

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Delning av dina personuppgifter till sådana utvalda tredje parter sker för att uppnå samma ändamål och med samma lagliga grunder som personuppgifterna samlades in för och med stöd av. Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har listat de kategorier av mottagare som dina personuppgifter kan delas med:

Leverantörer och underleverantörer: Vi använder tredjepartsleverantörer för att hantera delar av verksamheten, t.ex. bolag som arbetar med teknisk support, drift av IT-system och marknadsföring. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa leverantörer i samband med att de utför tjänster på uppdrag av oss. När vi använder oss av sådana leverantörer ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna information.

Banker och samarbetspartners: Vi delar dina personuppgifter med andra självständigt personuppgiftsansvariga såsom banker och samarbetspartners. Dessa mottagare hanterar och ansvarar självständigt för behandling av dina personuppgifter.

Bolag inom koncernen: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom koncernen, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamål som framgår av denna information.

Sociala medier: Vi använder sig av sociala medier. Vid användning av sociala medier samlas dina personuppgifter in och behandlas av dessa företag. Se respektive företags integritetspolicy för mer information.

Myndigheter: Vi kommer även att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, som exempelvis Skatteverket, om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller om vi rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.

Vi vidtar i samband med delning av dina personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Våra utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt och för ändamål som följer av denna information.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med omstrukturering, försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av våra aktier, tillgångar eller vår verksamhet i övrigt. Vid sådan överföring kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna information.

6. Överföring till tredje land

Som huvudregel behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan dock komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. I ett sådant tredje land gäller inte GDPR. Det innebär att du inte automatiskt har samma rättigheter och skydd för dina personuppgifter som GDPR garanterar. Bolaget skyddar sina personuppgifter genom att antingen basera överföringen på beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller på att vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, för att säkerställa att dina personuppgifter är fortsatt skyddade. Du kan läsa mer om vilka länder som anses ha adekvat skyddsnivå på EU-kommissionens hemsida här. Mer information om standardavtalsklausuler hittar du här.

Vi genomför en riskbedömning innan en överföring sker och vi vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå. Vi överför så få personuppgifter som möjligt och anonymiserar om möjligt uppgifterna innan överföring. För närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar i det enskilda fallet, vänligen kontakta oss.

Följande mottagare utanför EU/EES kan komma i fråga:

Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES. Det kan t.ex. handla om leverantörer av IT-tjänster. Här listar vi våra leverantörer och underleverantörer utanför EU/EES.

Microsoft Office 365: Genom att använda tjänsten kommer dina personuppgifter att behandlas av företaget Microsoft Corporation. När Microsoft mottar dina personuppgifter kan personuppgifterna komma att överföras till bland annat USA. Du kan läsa mer om Microsofts behandling här och om deras överföringar till tredje land här.

Sociala medier: När du besöker, förekommer på eller på annat sätt använder Bolagets kanaler på sociala medier samlas dina personuppgifter också in och behandlas av det företag som äger respektive socialt medium. I samband med att dessa företag mottar dina personuppgifter via Bolagets kanaler kan personuppgifterna överföras till bland annat USA. Här listar vi de sociala medier Bolaget har kanaler på.

LinkedIn: Genom att använda tjänsterna behandlas dina personuppgifter av företaget Microsoft Corporation. Du kan läsa mer om Microsofts behandling här och om deras överföringar till tredje land här.

 Youtube: Genom att använda tjänsten behandlas dina personuppgifter av företaget Google LLC. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen samt tjänstens överföring till tredje land här.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för angrepp etc., vidtar Lackeby en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vi vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Vi tillser att åtkomst till dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet.

8. Kontakta oss

Lackeby Products AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556562-7451 och har sitt säte på Torsåsgatan 5F, 392 39 Kalmar. Lackeby är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Lackeby har en utsedd ansvarig för dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på GDPR@lackeby.se