LACKEBY PERIFERIDRIVEN SLAMSKRAPA PDS​

Slamhantering med många processfördelar och låga livscykelkostnader

Lackeby Periferidriven slamskrapa (tidigare ConClar 531 och 537) är en periferidriven slamskrapa avsedd för installation i större cirkulära bassänger och utformas vanligen med roterande skrapbrygga. Slamskrapan tillverkas i olika utförande men framförallt i nedanstående två typer;
 • sedimenterat slam sugs upp i flera rör och förs till bassängens mitt genom hydrostatiskt tryck – en så kallad sugslamskrapa eller hävertslamskrapa.
 • där slammet förs till bassängens centrum där det pumpas bort för vidare behandling. Flytslammet tas normalt bort vid bassängens ytterkant.
Fördelar
 • Ekonomiskt konkurrenskraftig med låg investeringskostnad
 • Goda referenser och driftserfarenheter
 • Driftsäker
 • Kräver litet underhåll => Låga driftskostnader
 • Kan installeras för bassänger upp till 65 meter i diameter
 • Optimal konstruktion av brygga
 • Fördelaktigt slamuttag
Generellt

Utrustning för mekanisk slamuppsamling baseras på ett skraparrangemang som tar hand om både sedimenterat bottenslam och flytslam. Slamskraporna är konstruerade med en perifert driven roterande brygga till vilken ett skrapsystem är fastsatt.

Lackeby Periferidrivna slamskrapor är försedda med nämnda roterande brygga, ett centrumlager och ett massivgummibelagt drivhjul som löper på väggen vid tankperiferin. Det finns olika typer av skrap- eller upptagningssystem bl.a. med flera snedställda skrapor eller så kallade logaritmiskt utformade skrapor, i båda fallen avlägsnas slam vid centrum, men även olika typer av sugslamskrapor finns.

Tankutformning

Tankcentrum utformas som inlopp och stöd för centrumlager.

Bassänger för slamskrapor är normalt utformade med bassänggolv sluttande mot centrum för att underlätta slamskrapningen. För biologiskt slam görs relativt stor slamficka i bassängens centrum. En annan metod vid tyngre och mindre slammängder är ett cirkulärt “dike” runt centrumpelaren.

Bassänger för sugslamskrapor är normalt utformade med horisontell bassängbotten eftersom den slamupptagningen är jämnt fördelat längs bassängens radie.

Tankens utloppssystem beror på det slam som ska separeras. Det är viktigt att utloppsränna etc. utformas så att den roterande bryggan kan förses med ett lämpligt rengöringssystem så att manuellt arbete kan begränsas.

Bassängens yttervägg tjänstgör som stöd för drivhjulet och vissa krav på största avvikelse måste innehållas för att uppnå en lång livslängd på driv- och löphjul.

Drivenheter finns tillgängliga i olika storlekar och är som standard försedda med snabbrytande överlastskydd och styrsystem.De fås med ett kullagerförsedda driv- och löphjul av lämplig kvalitet och storlek. De är i allmänhet tillverkade av gjutjärn med hjulbana av gummi eller polyuretan, allt för att uppnå så bra grepp och lång livslängd som möjligt. Drivningen utförs med en kuggväxelmotor som ger en lämplig periferihastighet för aktuell applikation. Växellådan är som standard ansluten via en elektronisk rotationsvakt som stoppar motorströmmen vid överlast. Den enheten är placerad i styrskåpet.

Slamavdragssystemet är valt beroende på typen av slam som skall tas bort. Som ovan nämnts sedimenterar slam till tankens botten och skrapas mot bassängens mitt av snedställda eller logaritmiskt formade bottenskrapor där det förs vidare för behandling. Större sedimenteringsbassänger som separerar biologiskt returslam kan utrustas med ett sugslamsystem som har fördelen av en snabb återföringsstid vilken kan vara nödvändig för driften av sådana anläggningar.

Elektrisk strömförsörjning förs från bassängens ytterkant under bassänggolvet upp genom centrumpelaren och dras genom en ingjuten, vattentät ledning av polyetenslang eller liknande. Strömkablarna ansluts på toppen av centrumpelaren i ett släpringsdon via en kopplingslåda. Släpringsdonet innehåller lämpligt antal strömavtagare och kan förses med guld eller silverpläterade ringar för bättre överföring av signaldata.

Kablage mellan släpringsenheten, styrskåp och olika motorer och omkopplare läggs i speciella kabelrännor eller rör.

Tillbehör

 • Rengöringsborstar, fasta eller roterande, finns i olika utformning och även behållare för islösande vätska kan användas för att förbättra driften under vintersäsongen.
 • En flockningskammare kan installeras i mittpartiet av bassängen och som hängs i den roterande bryggan. 2 eller 4 stycken flockningsomrörare kan i dessa fall installeras på bryggan.

 • Flytslamavdrag utförs av ett skrapblad som är fastsatt till den roterande bryggan. Det är utformat så att flytslammet tvingas från mitten till periferin där det automatisk dras av i en fast flytslamlåda. Avdragslådan kan fås med ett spolsystem för att minska manuell betjäning.

 • Styrsystem och el kan om så önskas levereras för att placeras på bryggan. Skåpet(en) innehåller motorgrupper, relän, reglersystem för rotationsvakt, lampor, nödstopp, huvudströmbrytare etc, allt för en säker drift av anläggningen. Styrsystemen för skraporna är utformade för helautomatisk drift, 24 tim per dygn. Förekommande hävertsystem styrs antingen automatiskt eller för manuellt, beroende på installationens krav. Flytslamavdrag styrs normalt halvautomatiskt men finns även för automatiskt drift, i vilket fall så är pumparna nivåstyrda när sådana används. När flockningsomrörare används går dessa 24 tim per dygn och startas och stoppas för hand. Styrskåpets kapsling finns i olika utförande och i många fall av rostfritt stål.

Principen för hävertfunktion

 • Hävertskrapa, även kallad sugslamskrapa används när stora mängder av voluminöst slam ska avlägsnas. De används mest i större bassänger för att minska uppehållstiden för slammet vilket med en konventionell skrapa hade varit fallet. I figure 1.1 nedan ses konstruktionen där 1 är inlopp, 2 utlopp och 3 är den roterande bryggan som drivs runt av en växelmotor som är placerad på ändvagnens första hjul.

 • Lackebys lösning har ett antal V-formade skrapblad 4 och sugslamrör 5 för att på ett tillfredställande sätt avlägsna slammet från tankens botten. Det hydrostatiska trycket tvingar slammet upp genom sugslamrören som är konstruerade så att de hela tiden effektivt avlägsnar slammet och därigenom undviker igensättning i systemet. Sugslamrören sitter på stänger som är anslutna till bryggan och den övre delen av rören är sammankopplade med en horisontell öppen slamränna 7, försedd med separata flödesvakter 6.

 • Slamrännan samlar slammet från sugslamrören och transporterar det till utloppet 9, i tankens mitt genom ett sifonrör, 8.

 • Slammet transporteras sedan till pumpgropen 11, genom ett slamrör 10 under tankens botten. Utloppet är försett med en reglerande enhet för kontroll av slammet och systemet är konstruerat för att hålla de hydrauliska förlusterna på minimal nivå.

Principen för slamuttag i centrum

 • Slamskrapan är konstruerad till att avlägsna sedimenterat slam från botten och skrapar ytslam till en ytslamsavtappning i en rund tank.

 • Slamskrapan drivs runt av en växelmotor som är placerad på ändvagnens första hjul.

 • Skrapsystemet är upphängt i bryggan och försett med ett skrapblad som är logaritmiskt utformat, vilket gör att slammet förs mot tankens centrum.

 • Flytslamskrapan är också upphängd under bryggan. Flytslamskrapan är utformad så att flytslammet förs till tankens periferi och avtappas i en flytslamlåda.